Ogłoszenie o zamówieniu. Udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom doprowadzonym do wytrzeźwienia do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

Wesołych Świąt

Składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w Nowym 2017 Roku

                         Dyrekcja i Pracownicy
Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

Nadanie Miejskiemu Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie statusu Placówki Ćwiczeń Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej

W dniu dzisiejszym tj. 16 grudnia 2016 roku doszło do podpisania porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie reprezentowanym przez dr hab. prof. UP Roberta Stawarza Prorektora ds. Rozwoju, a Gminą Miejską Kraków - Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie reprezentowanym przez Adama Chrapisińskiego Dyrektora Centrum

Konkurs dla podmiotów leczniczych na wybór realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie terapii uzależnień na lata 2017, 2018 i 2019.

Sprawozdanie z konferencji pt. "Jaka im profilaktyka? Skuteczność działań profilaktycznych w kontekście przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym"

 

W dniu 9 listopada 2016 roku w Sali Miedzianej Pałacu Krzysztofory przy Rynku Głównym 35 w Krakowie odbyła się konferencja szkoleniowo-sieciująca pt. „Jaka im profilaktyka? Skuteczność działań profilaktycznych w kontekście przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym”.

Organizatorami Konferencji byli:

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym Raportem

„Styl życia, używanie substancji psychoaktywnych, zachowania ryzykowne oraz postawy wobec używania substancji psychoaktywnych w grupie uczniów krakowskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”.

Jak spędzają swój wolny czas uczniowie krakowskich szkół, ile czasu poświęcają na naukę i rozmowy z rodzicami? Czy uczniowie sięgają po substancje psychoaktywne i jakie mają przekonania na temat zagrożeń z tego faktu wynikających?

Ogrzewalnia

Bezdomność i wykluczenie społeczne to jeden z najtrudniejszych do rozwiązania problemów polityki społecznej. W ramach systemu pomocy społecznej wyróżnia się pomoc w instytucjach opiekuńczych typu: domy pomocy społecznej, świetlice środowiskowe, ośrodki pobytu, noclegownie itp.

Wychodząc naprzeciw tego typu potrzebom na terenie Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie w dniu 17 października 2016 roku zostanie uruchomiona  Ogrzewalnia.

Strony