Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem systemu monitoringu

  1. Administratorem danych osobowych utrwalonych przez system monitoringu, jest Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie reprezentowane przez Dyrektora, ul. Rozrywka 1,  31-419 Kraków; telefon 12 411 41 21 w godzinach pracy MCPU, adres e-mail: sekretariat@mcpu.krakow.pl.
  2. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się skontaktować pod nr telefonu: 12 411 41 21 w godzinach pracy MCPU lub adresem e-mail: iod@mcpu.krakow.pl.
  3. Celem prowadzenia monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, ochrona mienia oraz spełnienie obowiązku prawnego, związanego z nadzorem nad osobą umieszczoną w pomieszczeniu przeznaczonym do izolacji. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO w związku z art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, art. 42 ust. 12 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz §  6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
  4. Odbiorcami danych osobowych zarejestrowanych przez urządzenia systemu monitoringu będą wyłącznie podmioty, z którymi Administrator podpisał umowę powierzenia w zakresie obsługi informatycznej, serwisowej. 
  5. Organy uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów do uzyskania danych w związku z prowadzonymi postępowaniami nie są traktowane, jako odbiorcy danych.
  6. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres maksymalnie 60 dni od chwili zarejestrowania, a następnie podlegają zniszczeniu poprzez nadpisanie nowych danych lub fizyczne zniszczenie w sytuacji awarii lub zmiany konfiguracji systemu.
  7. W przypadku, w którym zapisy z systemu monitoringu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, bądź Dyrektor MCPU powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu lub nagranie zostało zabezpieczone na wniosek osoby fizycznej, termin określony w pkt 6 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania (maksymalnie 6 lat).
  8. Każda osoba ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
  9. Każda osoba ma prawo do żądania od administratora: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wynikającego z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby (chyba że administrator wykaże istnienie, ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby fizycznej, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).