Dział Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi

Do Działu Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi, przyjmuje się osoby doprowadzone wyłącznie przez funkcjonariuszy Policji lub strażników Straży Miejskiej/Gminnej, które są w stanie nietrzeźwości a swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub zakładzie pracy, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób.

Do Działu trafiają wyłącznie osoby dowiezione z terenu miasta Krakowa oraz gmin z którymi zostało podpisane porozumienie na świadczenie tego typu usługi.

Podstawą przyjęcia osoby doprowadzonej jest wynik badania na zawartość alkoholu w organizmie osoby wskazujący na stan nietrzeźwości. Badanie to przeprowadza się za zgodą osoby doprowadzonej. W przypadku braku zgody na przeprowadzenie badania, osobę doprowadzoną przyjmuje się wyłącznie w przypadku występowania symptomów wskazujących na stan nietrzeźwości, potwierdzonych pisemnie przez lekarza dyżurnego.

 

Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi:

  • zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila alkoholu albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub
  • zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

 

W przypadku gdy istnieją uzasadnione wskazania do udzielenia pomocy medycznej osobie doprowadzanej, natychmiastowej pomocy medycznej udziela lekarz dyżurny Działu. Osobę doprowadzoną poddaje się niezwłocznie badaniom lekarskim.

            Osoba dowożąca (funkcjonariusz Policji lub strażnik Straży Miejskiej/Gminnej) odpowiada za osobę doprowadzoną do momentu podjęcia decyzji o jej przyjęciu do MCPU.

Osoby małoletnie będące w stanie nietrzeźwości doprowadzone mogą być zwolnione, niezwłocznie po udzieleniu pomocy medycznej, na pisemny wniosek rodziców lub innych prawnych opiekunów.

Osoby doprowadzone pozostają aż do wytrzeźwienia, nie dłużej jednak niż 24 godziny.

Osoby przebywające nie otrzymują wyżywienia, natomiast na ich życzenie podaje się napoje np. wodę mineralną , herbatę.