MKRPA - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

MKRPA - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem danych, o których mowa w art. 25a ust. 1 i 2 tej ustawy przetwarzanych przez komisję jest wójt (burmistrz, prezydent miasta), który powołał taką komisję.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Komisję w celu realizacji ustawowego zadania  - podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,  zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r., poz. 2137 z późn. zm). 

Na podstawie art. 25a ust. 2 ustawy, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie ma prawo przetwarzać dane osobowe członków rodzin osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny. W związku z powyższym, możesz żądać od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 10 lat, po czym mogą ulec brakowaniu.

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami mogą być:

a) Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie;

b) biegli sądowi w zakresie uzależnień – na podstawie umowy w sprawie wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu;

c) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. Sąd, Policja, Prokuratura).

 

Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości prowadzenia postępowania w sprawie zobowiązania do leczenia odwykowego osoby uzależnionej.  

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Urzędu Miasta Krakowa:

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl

adres pocztowy: ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków

Natomiast na podstawie art. 25a ww ustawy, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych z procedurą  zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie może przetwarzać informacje  o osobach, o których mowa w art. 24, tj. osobach, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny -  bez zgody i wiedzy tych osób. Powyższe dotyczy również przetwarzania tzw. danych wrażliwych.