Deklaracja zgodności

Deklaracja dostępności

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie .

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-21. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-03.

Status pod względem zgodności z ustawą Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wymagania, które nie zostały spełnione:

  • przyciski nie są właściwie linkowane,
  • dwa linki prowadzą do jednej treści,
  • obraz jest linkiem do innej strony,
  • dokument PDF jest skanem.

Powody wyłączenia:

  • przyciski są połączone ze JavaScript dlatego w HTML nie się podlinkowane,
  • klikając w tytuł artykułu w aktualnościach lub w przycisk „Czytaj dalej” znajdujący się pod skrótem danego artykułu zostaniemy przekierowani do pełnej treści artykułu. Taka redundancja ułatwia korzystanie ze strony,
  • obraz (z prawidłowo wprowadzonym alternatywnym tekstem) jest linkiem do innej strony (BIP, strona DPS oraz strona MCPU). Loga są opisane prawidłowo,
  • dokument PDF został przekazany MCPU w formie skanu lub dokumentu papierowego. Dokument (obraz) jest prawidłowo opisany.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej Oświadczenie sporządzono:

27.03.2024 roku. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mateusz Kasprzak, sekretariat@mcpu.krakow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 411 41 21. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

 

Informacje na temat procedury

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie znajduje się przy ul. Rozrywka 1. Główne wejście do budynku administracji jest oznaczone literą A. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich. Sekretariat Centrum znajduje się po lewej stronie od głównego wejścia do budynku. Przejście korytarzem nie jest zabezpieczone bramkami. Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępny jest prawie cały korytarz i większość pomieszczeń. Do jednej z części korytarza prowadzą schody, które nie są przystosowane dla osób na wózkach inwalidzkich. Budynek jest parterowy i co za tym idzie - nie wymaga wind. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w budynku, po lewej stronie od głównego wejścia. Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie nie ma pętli indukcyjnych. W budynku są oznaczenia w alfabecie Braille’a, nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM).